มลพิษทางอากาศ ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

มลพิษทางอากาศ  มลพิษที่เกิดทางอากาศจะเป็นฝุ่นละอองหรือว่าโมเลกุลชีวภาพที่มีขนาดเล็ก หรือว่าวัตถุที่เป็นอันตรายชนิดอื่น ๆ อยู่ในชั้นของบรรยากาศ  เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคและการเสียชีวิตของมนุษย์ทุกคน เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น พืชพันธุ์ สิ่งแวดล้อมระหว่างการสร้าง หรือว่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เป็นชั้นบรรยากาศและระบบแก๊สทางธรรมชาติที่ค่อนข้างจะซับซ้อนที่จำเป็น ต่อชีวิตบนโลก การลดลงของโอโซนในชั้นของสตาโทรเฟียร์ เนื่องจากมลพิษทางอากาศถือว่าเป็นภัยที่คุกคามต่อสุขภาพมนุษย์ รวมถึงระบบนิเวศของโลกอีกด้วยสารมลพิษทางอากาศปฐมภูมิ เป็นสารพิษทางอากาศที่ถูกปล่อยออกจากแหล่งกำเนิด ตัวอย่างเช่น  โรงงานอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบโดยตรง และเป็นสารตั้งต้นของสารมลพิษทางอากาศทุติยภูมิเหล่านี้การที่ ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศปฐมภูมิเพราะผู้ที่ได้รับจากบรรยากาศจะเป็นพิษจึง อยู่นั้นไม่สามารถคายแก๊สออกมาได้  สารมลพิษทางอากาศทุติยภูมิเป็นสารพิษทางอากาศที่ ไม่ได้เกิดหรือว่าปล่อยออกมาโดยตรงอากาศน้ำในดินเป็นการสร้างสารพิษให้เกิด

มลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

มลพิษทางอากาศ กระบวนการการสังเคราะห์ทางสภาพแวดล้อม ปฏิกิริยาทางเคมีที่เกี่ยวข้องกัน กับสารเคมีที่ปล่อยออกมาอย่างโอโซนซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างก๊าซออกไซด์ ของไนโตรเจนกับสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ที่อยู่ในชั้นบรรยากาศโดยจะมีแสงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

มลพิษทางอากาศ

แหล่งกำเนิดมลพิษ

1.จากธรรมชาติสารพิษที่เกิดจากธรรมชาติ ไม่ได้เกิดจากฝีมือของมนุษย์ซึ่งมันจะเกิดจากมลพิษทางธรรมชาติ ที่ได้รับผลกระทบน้อยมากที่สุด อย่างเช่น การระเบิดของภูเขาไฟเกิดจากการที่ แม็กม่า ใต้เปลือกโลกนั้นได้รับความร้อนจากแก่นของโลกมาก ๆ ทำให้เกิดการยกตัวขึ้นมาได้พุ่งออกมาตามรอยแยกของชั้นเปลือกโลก กลายเป็นลาวา ซึ่งจะมีการระเบิดของภูเขาไฟทำให้เกิดควัน และเตาถ่านกระจายสู่อากาศเป็นจำนวนมาก  และไฟป่าสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ตามธรรมชาติที่มีป่าไม้อย่างหนาแน่นส่วนมากจะเกิด มลพิษทางอากาศในช่วงฤดูร้อนใบไม้จะมีสภาพแห้งจัดเช่นจะมีการเสียดสีกัน และเกิดประกายไฟทำให้เกิดไฟลุกลามนั่นเอง และอีกอย่างหนึ่งมลพิษทางธรรมชาตินั่นก็ คือ ฝุ่นละอองโดยจะมีโดยทั่วไปเราจะเห็นได้ทุกสถานที่อาจจะมาก หรือน้อยตามสถานที่นั่นๆ  ฝุ่นละอองจะมีลักษณะเป็นอนุภาคของของแข็งขนาดเล็ก ที่ล่องลอยอยู่ในอากาศซึ่งจะเกิดจากวัตถุที่ถูกทุบตีบดกระแทก จนแตกละเอียด เป็นชิ้นเล็ก ๆ เมื่อถูกกระแสลมพัดก็จะปลิวกระจายตัวอยู่ในอากาศและตกลงสู่พื้นเป็นเวลาที่นาน ซึ่งเวลาในการตกลงชานั้นจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักและอนุภาคของฝุ่นและแหล่งกำเนิดที่แสดง ถึงคุณสมบัติความเป็นพิษของฝุ่นด้วย

มลพิษทางอากาศ

 

2.มลพิษเกิดจากฝีมือมนุษย์ เนื่องจากมีการเพิ่มของจำนวนประชากรของมนุษย์ส่งผลให้มีความต้องการ ทางด้านพลังงานเชื้อเพลิงทางด้านครัวเรือน และอานุภาพของอุตสาหกรรมทางภาคเกษตรกรรมที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบได้โดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงคงสภาพทั้งสิ้นสามารถแยกสารพิษออกได้ ดังนี้นั่นก็คือ แหล่งกำเนิดที่อยู่และมีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และฝุ่นละอองพบว่ามลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อย ๆ มากขึ้นทุกปี  และกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมผ่านการผลิตต่าง ๆ ของโรงงานคงให้เกิดก๊าซต่าง ๆ ขึ้นเช่นก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือว่าก๊าซไข่เน่านั่นเอง   ที่มาในรูปแบบของ การแปลอาหารการกลั่นน้ำมันก่อนรวมโลหะ  การควบคุมมลพิษเราสามารถทำได้ง่าย ๆ ได้ด้วยตัวเองเพียงแค่ลดใช้ถุงพลาสติก หรือว่าการอนุรักษ์ต้นไม้ลำธารไม่ตัดไม้ต้นใหญ่ เพื่อที่จะให้ต้นไม้นั้นผลิตก๊าซออกซิเจนออกมาให้เรา เป็นอากาศที่บริสุทธิ์ มลพิษทางอากาศและยังมีการควบคุมมลพิษเป็นการลดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพลานามัย รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายในการจัดสรรหาเครื่องมือที่จะควบคุมนั่นก็ คือ

•การควบคุมด้วยกฎหมายทางหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้คุ้มครองมลพิษให้อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน

•กำหนดมาตรฐานเพื่อดูแลคุณภาพของอากาศ  บรรยากาศและสถานที่ประกอบหรือว่าบริเวณที่อยู่อาศัย ให้เกิดความปลอดภัย

•การควบคุมแหล่งกำเนิด อย่างเช่น การเปลี่ยนกระบวนการหรือว่าวิธีการผลิต การนำสารปนเปื้อนหรือว่ากระบวนการผลิตไปใช้ประโยชน์ใหม่ ควบคุมการระบายของสารอินทรีย์ระเหยจากแหล่งกำเนิดที่อยู่จะต้องทำการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมอย่างเข้มงวด

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> arki-online